Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

• Általános tájékoztató

A www.sessanta.hu Internetes honlap (a továbbiakban: „Honlap”) tulajdonosa és
üzemeltetője a Sessanta Vendéglátó Kft.. (székhely: 1202 Budapest, Lenkei utca 36.
Cégjegyzékszám: 01-09-731479 ,Adószáma: 13363981-2-43; a továbbiakban: „Szolgáltató”).
A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és
adatkezelési elveket és politikát. Tájékoztatjuk, hogy az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 20. § (1)
bekezdése rögzíti, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése
előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet az
adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.

Az Infotv. 6. § (1) bekezdése szerint továbbá az érintettet arról is tájékoztatni, hogy a
személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
• az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
• az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és
ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll.
Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,
valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély
elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak
fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.

Az Infotv. szerint a fenti tájékoztatásnak továbbá ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Azonban amennyiben az érintettek
személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, úgy a tájékoztatás
megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
valamint
g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

A fentiekben előrebocsátott tájékoztatás alapján kérjük, gondosan olvassa el az alábbi
Szabályzatot azzal, hogy felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a Szolgáltató a vonatkozó
jogszabályokra figyelemmel egyoldalúan jogosult adatkezelési elvei módosítására. A
módosított adatkezelési elvek a honlapra történő feltöltéssel válnak hatályossá.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató a fenti honlap adatait az adatvédelemre vonatkozó
mindenkor érvényes és hatályos törvényi előírások betartásával kezeli, tárolja és dolgozza fel.

Az erre vonatkozó szabályok a jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatban olvashatók,
amely az adatkezelési módszerek mellett egyúttal az adatvédelemre és személyes adatok
biztonságos kezelésre vonatkozó intézkedéseket is rögzít.
A Szolgáltató felelősséget vállal a Honlapot látogatók személyiségi jogainak védelméért,
amely kiemelten fontos számunkra. Mindazonáltal kérjük vegye figyelembe, hogy az
interneten keresztül továbbított információk biztonsága teljes körűen nem biztosítható.

• A Szabályzatban használt fogalmak törvényi meghatározásai és értelmezései az Info
tv. 3.§-ban foglaltak szerint
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító
jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;érintett/felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó
személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket
meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala,
összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az
adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel
készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy
tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé
nem lehetséges;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot
az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése
alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok
feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja,
és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

• Az adatkezelés jogalapja és célja
Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
Jogalapja: Az adatkezelésre a Honlap oldalán található internetes tartalmak felhasználóinak
önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat
tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során
közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes
hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulást a felhasználó az egyes adatkezelések
tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kért adatok önkéntes
megadásával adja meg a Szolgáltató részére és ezzel egyúttal a felhasználó a Szolgáltató által
alkalmazott adatkezelési elveket elfogadja.
Célja: Tájékoztatjuk, hogy Az Ön által megadott adatokat a Szolgáltató (a továbbiakban:
„Adatkezelő”) az Info tv. alapján kizárólag a Honlapon történő regisztráció és/vagy
jegyvásárlás során a felhasználónak a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások
igénybevételéhez, valamint a termék megrendelés megfelelő teljesítéséhez szükséges
beazonosítása, a felhasználókkal történő szerződéskötés és az esetlegesen kapcsolódó
kiszállítás biztosítása és a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, a teljesítés
megfelelőségének dokumentálása, valamint a számlázás, illetve hírlevél küldése, valamint a
Honlapon megtalálható egyéb szolgáltatások nyújtásának biztosítása céljából tárolja és kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a fenti célokból is kizárólag a törvényben meghatározott
módon, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig és kizárólag azzal a személyes
adattal történik, amely a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, és a cél
elérésére alkalmas.
• Kezelt személyes adatok köre és a rögzítés módja
A regisztráció során az alábbi adatok kerülnek elsődlegesen rögzítésre:
- vezetéknév és keresztnév/cégnév
- számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám,
-felhasználónév és a hozzá tartozó jelszó
-telefonszám
-szállítási cím
-e-mail cím
-megrendelt termékek
-megrendelés helye, dátuma, időpontja, eszköze, szoftvere és IP-címe
-felhasználó korábbi megrendelései
-megrendelés során rögzített hangfelvétel
-üzlethelységben történő vásárlás esetén kamerafelvétel

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó
bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során
generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus
eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó
külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan
naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett
esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer
technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól
eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatokat harmadik
személynek vagy hatóságok számára kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása
esetén lehetséges kivéve, ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem
ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Tájékoztatjuk, hogy minden felhasználó e-mail címének megadásakor egyúttal felelősséget

vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E
felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő
mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

• Adatkezelés időtartama, adatok módosítása és törlése
A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval
kezdődik és annak törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott
egyéb időpontig tart.
Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat
törléséig vagy a cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott egyéb időpontig tart.
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Szolgáltató által kezelt adatairól.
Bármikor indokolás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti adatai módosítását, továbbá azok
Szolgáltató adatbázisából való törlését az alábbi elérhetőségeken:
• postai úton a következő címre küldve: 1202 Budapest, Lenkei utca 36.
• e-mail-ben: sessanta.pizzeria@gmail.com

• Cookie használata
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap úgynevezett „cookie-kat használ
profiladatok és állapotadatok gyűjtéséhez, a Honlap regisztrált felhasználóinak azonosítására,
„bevásárlókosár” nyilvántartására, illetve a látogatók nyomon követésére. A cookie-k olyan
adatok, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról az Ön számítógépének merevlemezére
kerülnek a Honlap meglátogatásával, és amelyek a Honlap látogatásához szükségesek.
Önmagukban azonban nem használhatók fel a látogató személyazonosságának
beazonosítására. A cookie-k további funkciókat biztosítanak a Honlap számára, illetve
segítségükkel pontosabban fel tudjuk mérni a Honlap használatát.
Az Info tv. alapján cookie alkalmazásához az Ön előzetes hozzájárulásával van lehetőség.
Önnek tehát módjában áll engedélyeznie vagy elutasítania a cookie-kat. Böngészője
beállításainak módosításával Ön elutasíthatja a cookie-kat, illetve, amennyiben úgy kívánja, a
cookie tárolását megelőzően figyelmeztetést is kaphat. Kérjük, amennyiben többet szeretne
megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie beállításait, tekintse meg
internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben
úgy dönt, hogy a cookie-kat elutasítja, előfordulhat, hogy Honlapunk vagy más honlapok
interaktív funkcióit nem tudja majd teljes egészében kihasználni.

• Hírlevél, direkt marketing (DM)
Tájékoztatjuk, hogy a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-ában foglaltak szerint a felhasználó előzetesen és
kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató reklámjaival a regisztráció során
megadott elérhetőségein (pl.e-mail cím vagy telefonszám) az aktuális akciókról,
információkról, új szolgáltatások nyújtásáról szóló tájékoztatás céljából megkeresse és a
reklám anyagok, hírlevél küldéséhez szükséges személyes adatokat kezelje. Erről a
felhasználó regisztráció alkalmával, illetőleg a regisztrált adatok módosításakor jogosult
dönteni. Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató az alábbi adatokat kezeli DM tevékenysége
végzéséhez: név, e-mail cím, (telefonszám). A hírlevélre a Honlap bármely látogatója
feliratkozhat. A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató a leiratkozásig kezeli. A
felhasználói személyes adatok kezelésére kizárólag az adatkezelő munkatársai jogosultak.
A Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, hírlevelet látogatóinak és felhasználóinak.
Ezek küldéséről felhasználó jogosult bármikor indokolás és bárminemű korlátozás nélkül
ingyenesen a hírlevélben és/vagy reklám ajánlatban megjelöltek szerint leiratkozni.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató leiratkozás esetén a hírlevél és reklám küldéséhez
szükséges felhasználói személyes adatokat törli a nyilvántartásából és további reklám
ajánlatokkal nem keresi meg a felhasználót.

. Regisztráció, hírlevél:

.1. Szolgáltatásunk igénybevétele, hírlevelünk, illetve a szolgáltatásainkkal kapcsolatos információk kézbesítése érdekében felhasználóinknak lehetősége van arra, hogy regisztráljanak a honlapunkon, telefonos rendelés esetén a telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve feliratkozzanak hírlevelünkre, amely során a felhasználóinkat az alábbi személyes, illetve egyéb adatok közlésére kérhetjük, illetve a regisztrált felhasználóink vonatkozásában az alábbi személyes és egyéb adatokat kezelhetjük:

név
felhasználónév és a hozzá tartozó jelszó
telefonszám
szállítási cím
e-mail cím
megrendelt termékek
megrendelés helye, dátuma, időpontja, eszköze, szoftvere és IP-címe
felhasználó korábbi megrendelései
megrendelés során rögzített hangfelvétel
üzlethelységben történő vásárlás esetén kamerafelvétel
.2. A regisztráció, a telefonos megrendelés, illetve a hírlevélre való feliratkozás az érintettek személyes és egyéb adataik kezeléséhez történő önkéntes és kifejezett hozzájárulásának minősül.

.4. A felhasználó a regisztrációval, a telefonos megrendeléssel, illetve a hírlevélre való feliratkozással hozzájárulását adja a személyes és egyéb adatainak a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint történő ingyenes kezeléséhez.

.5. Az általunk küldött valamennyi (hír)levél tájékoztatja a címzettet a (hír)levélről való leiratkozás lehetőségéről és módjáról.

• Adattovábbítás
Az Info. tv., valamint az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
alapján a Szolgáltató a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást
vehet igénybe. Az adatfeldolgozó szolgáltatása során köteles betartani a jelen Adatkezelési
Szabályzat, a hatályos vonatkozó jogszabályok, továbbá a Szolgáltatóval fennálló
jogviszonyát szabályozó szerződés rendelkezéseit. A felhasználó Honlapra történő
látogatásával illetve a Honlap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul személyes
adatainak adatfeldolgozás céljából a Szolgáltató által esetlegesen igénybe vett
adatfeldolgozók számára történő továbbadásához. Az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye:
Sessanta Vendéglátó Kft
Székhely:.1202, Budapest, Lenkei utca 36.
Tel: 37/346-441
Továbbított adatok köre: felhasználó neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme/székhelye,
számlázási név és cím
Adattovábbítás célja: számla kiállítása, termék szállítása, garancia intézése
A Szolgáltató által továbbított személyes adatokat a szolgáltatás felhasználó által történő
kifizetése és rendezése illetőleg a termék szállítása, esetlegesen a számlázás lebonyolításáig,
valamint a hírlevélről történő leiratkozásig vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig tart,
kivéve ha vonatkozó törvényi szabályozás ettől eltérően nem rendelkezik.
Tájékoztatjuk, hogy Ön bármikor kérheti a fenti adatfeldolgozóktól, illetőleg adatkezelőktől
személyes adatainak törlését.

• Adatbiztonság
Az Info tv. adatbiztonsági követelményeként előírja, hogy az adatkezelő köteles az
adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek
magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó
köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és
szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv.,
valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az
adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a
véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt
adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a
nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne
legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. A személyes adatok automatizált
feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja a
jogosulatlan adatbevitel megakadályozását; az automatikus adatfeldolgozó rendszerek,
jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának
megakadályozását; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes
adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy
továbbíthatják; annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes
adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe; a telepített
rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált
feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések
meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére.
Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok

magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az
adatkezelőnek.
• Az érintettek/felhasználók jogai
Az Info tv. rendelkezései alapján az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes
adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a tájékoztatási kérelemnek a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában írásban
megadni eleget tenni. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos
adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat
az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett az Info tv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos
érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az
adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti
kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat,
továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
• Jogorvoslat
Tájékoztatjuk, hogy Ön, mint felhasználó az Info. tv. alapján tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen, ha
• a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
• a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
• törvényben meghatározott egyéb esetben.
Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az
annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett
személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog
érvényesítése érdekében. Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató által meghozott döntésével
nem ért egyet, valamint, ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az ellen - annak
közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A felhasználó továbbá jogainak
megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az
adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az
adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az
adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az
automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási
jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi. Ha a
bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az
ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is
törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz. A bíróság
elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő -
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett
jogai megkövetelik.

• Kártérítés
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az
adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség
és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

• Záró rendelkezések
Tájékoztatjuk, hogy a Honlapon látható és található információk (szöveg, kép, videó és más
tartalom) kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Honlap tartalmát és a kialakítását
nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól, illetve a Honlapról
származó információk, cikkek árusítása, nyilvánosságra hozatala, másolása, bármilyen
formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése, terjesztése. A megjelent
anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági
vagy egyéb jogi úton is érvényesítjük.
Kérjük, hogy amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, ne használja a Honlapot.
Amennyiben az adatvédelemmel vagy adatkezeléssel kapcsolatban további kérdései
felmerülnek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársunkkal az alábbi elérhetőségeken:
• e-mail: sessanta.pizzeria@gmail.com
• tel.: 37/346-441
Felhasználóink számára nyújtott szolgáltatásunk keretében a Szolgáltató különböző linkeket
kínál további harmadik fél weboldalainak elérésére. Az itt leírt adatvédelmi irányelvek ezen
oldalakra nem vonatkoznak. Kérjük, ellenőrizze azoknak a weblapoknak a jogi és titoktartási
előírásait, amelyeket linkjeinken keresztül látogatni kíván.
Tájékoztatjuk, hogy a Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Szabályzat egyoldalú
módosítására, amely a Honlapra történő feltöltéssel válik hatályossá. Kiemelkedően fontos és
hangsúlyos változtatásunkról értesítést is közölhetünk Honlapunkon. Figyelemmel erre
javasoljuk, hogy folyamatosan kövessék nyomon Adatvédelmi Szabályzatunkat. Felhívjuk
szíves figyelmét, hogy Honlapunk folyamatos használatával Ön elfogadja Adatvédelmi
Szabályzatunkat és az általunk végrehajtott változtatásokat is.
Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés nyilvántartási szám beszerzése folyamatban van.
• Alkalmazott jogszabályok
Az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat elkészítésekor elsődlegesen az alábbi
jogszabályok kerültek figyelembevételre és alkalmazásra:
2013. évi V. törvény – A Polgári Törvénykönyvről
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes
korlátairól 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

•Egyéb rendelkezések:

Az ebben a tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Sessanta Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.